PROIECTE HOTARARI → PROIECTE HOTARARI 2021

 

                         

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind aprobarea infiinţării unei Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA BOGDAND , reprezentată prin Consiliul Local Bogdand

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I pentru anul 2021; ANEXA 1; ANEXA 2

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli pe anul 2021 pentru comuna Bogdand; ANEXA1; ANEXA 1a; ANEXA 1b

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”; RASPUNS 1 ANRSC; AVIZ POIM Strategie TarifareCirculara MFE neeligibilitate; ANEXA Contr. delegare ADI-Apa Serv - tarif; Raport Strategie tarifare pt. modificare Contract delegare ADI-Apa Serv; Raport APA SERV 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă rambursabila a investiției aferente comunei Bogdand

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei BOGDAND;ANEXACOPERTA STUDIU FEZABILITATEEXTRAS STUDIU FEZABILITATEPLAN TRASEU CONDUCTAPLAN GOSPODARIE APA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei Bogdand pe anul 2022ANEXA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare modificarii statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli pe anul 2021 pentru SC Servicii Publice BogdandANEXA 1ANEXA 2

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1 al comunei BogdandANEXA 1 ; ANEXA 2ANEXA 3 ; ANEXA 4

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan situat în comuna Bogdand, domeniu public al comunei, înscris în CF 101593, nr. cadastral 101593, în suprafață de 18200 mpEXTRAS InformarePLANURI AMPLASAMENT

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Bogdand, județul Satu MareANEXA 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apăși apă uzată din județul Satu Mare, la care Comuna Bogdand este membru asociat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Bogdand

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă

REFERAT DE APROBARE la Proiectul de hotărîre privind asocierea comunei BOGDAND cu alteunități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea comunei BOGDAND cu alte unități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate publicăANEXA 1

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat

PROIECT DE HOTARARE privind scăderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor fizice decedate

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2021

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru anul 2021ANEXA1

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii VMG

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap gravpentru semestrul II al anului 2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV pentru anul 2020;ANEXE

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020ANEXA1ANEXA2