HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE → HOTARARI 2021
          

HOTARAREA NR. 35/2021 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. L&R SQUAD PROTECTION S.R.L.

HOTĂRÂREA 34/2021 privind modificarea Bugetului de venituriri și cheltuieli pe anul 2021 pentru comuna Bogdand

HOTĂRÂREA 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bogdand

HOTĂRÂREA Nr. 32/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 19 mai 2021;

HOTARAREA NR. 31/2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între SGA Satu Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției „Lucrare preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Cerna între hm curs de apă 57-67 jud.Satu Mare” pe teritoriul comunei Bogdand, localitatea Babța

HOTĂRÂREA 30/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

HOTĂRÂREA 29/2021 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă rambursabila a investiției aferente comunei Bogdand

HOTĂRÂREA 28/2021 privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei BOGDAND

HOTĂRÂREA 27/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei Bogdand pe anul 2022

HOTĂRÂREA 26/2021 pentru modificarea HOTĂRÂRII nr.53/2017 privind aprobarea infiinţării unei Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată, având ca asociat unic COMUNA BOGDAND , reprezentată prin Consiliul Local Bogdand

HOTĂRÂREA 25/2021 privind aprobare modificarii statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 24/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru SC Servicii Publice Bogdand

HOTĂRÂREA 23/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I pentru anul 2021

HOTĂRÂREA 22/2021 privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli pe anul 2021 pentru comuna Bogdand

HOTĂRÂREA 21/2021 privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

HOTĂRÂREA 20/2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 19/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1 al comunei Bogdand

HOTĂRÂREA 18/2021 privind dezmembrarea imobilului – teren extravilan situat în comuna Bogdand, domeniu public al comunei, înscris în CF 101593, nr. cadastral 101593, în suprafață de 18200 mp

HOTĂRÂREA 17/2021  privind varianata finală a proiectului de stemă a comunei Bogdand

HOTĂRÂREA 16/2021 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care Comuna Bogdand este membru asociat

HOTĂRÂREA Nr.15/2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă

HOTĂRÂREA NR. 14/2021privind asocierea comunei BOGDAND cu alte unități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate publică

HOTĂRÂREA NR. 13/2021 privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat

HOTĂRÂREA NR. 12/2021 privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 11/2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor fizice decedate

HOTARAREA NR. 10/2021 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru anul 2021

HOTĂRÂREA Nr. 9/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

HOTARAREA NR. 7/2021 privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea , comunei Bogdand

HOTARAREA NR. 6/2021 privind aprobarea încheierii unui contract de administrare a fondului forestier aflat în proprietatea comunei Bogdand cu Direcția Silvică Satu Mare prin Ocolul Silvic Tășnad

HOTARAREA NR. 5/2021 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2021-2022

HOTARAREA NR. 4/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020

HOTARAREA NR. 3/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV pentru anul 2020

HOTARAREA NR. 2/2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020

HOTĂRÂREA NR. 1/2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii VMG