HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE → HOTARARI 2019

HOTARAREA 1/2019 - privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier local

HOTARAREA 2/2019 - validarea mandatului de consilier local al domnului Buga Viorel

HOTARAREA 3/2019 - privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 4/2019privind modificarea componenţei Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local

HOTARAREA 5/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, începând cu data de 01.01.2019 

HOTARAREA 6/2019privind scaderea din evidențele fiscale ale comunei Bogdand, a amenzilor persoanelor fizice decedate

HOTARAREA 7/2019privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2019-2020

HOTARAREA 8/2019privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand

                    Anexa HCL nr. 8

HOTARAREA 9/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bogdand

                    Anexa 1 ;

                     Anexa 2 ;

                     Anexa 3 ;

                     R.O.F. SVSU

HOTĂRÂREA Nr.10/2019 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pentru comuna Bogdand, județul Satu Mare, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.11/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2019 pentru beneficiarii VMG

HOTĂRÂREA Nr.12/2019 privind cuantumul și criteriile de acordare a ajutorului de urgență

HOTARAREA Nr.13/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/22.12.2017 referitoare la încheierea unui „Acord de Parteneriat” între Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bogdand şi Protopopiatul Ortodox Român

HOTARAREA 14/2019 - privind încheierea unui Contract de comodat cu Protopopiatul Ortodox Român pentru clădirea Centrului de bătrâni din localitatea Babța, proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA 15/2019 - privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică care vizează Serviciul public de salubrizare din Comuna Bogdand

HOTARAREA 16/2019 -privind aprobarea amenajamentului pastoral

                         ORDINUL PREFECTULUI 

                         Contracte de vanzare 

                         BULETIN DE ANALIZA 

                         ANEXA 5

HOTARAREA 17/2019 - privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA 18/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARAREA 19/2019 - privind inițierea închirierii pășunilor, proprietate privată a comunei Bogdand, județul Satu Mare

HOTARAREA 20/2019 - privind aprobarea preţurilor de vânzare a materialului lemnos care urmează să fie valorificat din pădurea proprietatea publică a comunei Bogdand

HOTARAREA 21/2019 -privind modicarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 19/28.03.2019 privind inițierea închirierii pășunilor, proprietate privată a comunei Bogdand, județul Satu Mare

HOTARAREA 22/2019 - privind instituirea taxei speciale pentru serviciul de vidanjare fose septice prestat de Primăria Comunei Bogdand 

HOTARAREA 23/2019 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei Bogdand

                   Anexa buget HCL nr.23

HOTARAREA 24/2019 - privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S. APASERV SATU MARE S.A.

HOTARAREA 25/2019 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE BOGDAND S.R.L.

                   Anexa hcl 25 Buget de V-C

HOTARAREA 26/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand, pe anul 2019

                   BUGET MAI 2019  

                   ANEXA 1A 

                   ANEXA 1B

HOTARAREA 27/2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială la nivelul comunei Bogdand, județul Satu Mare

                    Anexa la HCL nr.27

HOTARAREA 28/2019 - privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a comunei Bogdand

HOTARAREA 29/2019 - privind asocierea comunei BOGDAND cu alte unități administrativ-teritoriale în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a comunelor Sătmărene ACSA

HOTARAREA 30/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARAREA 31/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand, pe anul 2019

                   BUGET IUNIE 2019

                   ANEXA 1A  

                   ANEXA 2

HOTARAREA 32

HOTARAREA 33/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand, pe anul 2019

                  BUGET IULIE 2019 

                  ANEXA 1A

                  ANEXA 1B

 HOTARAREA 34/2019 - pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2019

HOTARAREA 35/2019privind modificarea componenţei Consiliului local al comunei Bogdand

HOTARAREA 36/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2019

               BUGET SEPTEMBRIE 2019

               ANEXA 1A ANEXA 1B

 HOTARAREA 37/2019 - privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bogdand, județul Satu Mare, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei Bogdand 

               ANEXA NR. 1 - ORGANIGRAMA 2019    

               STAT DE FUNCTII 2019

HOTARAREA 38/2019 - privind modificarea Anexei nr. I la HCL nr. 5/09.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Bogdan

HOTARAREA 39/2019 - privind aprobarea atribuirii directe către Servicii Publice Bogdand SRL a contractului de delegare având ca obiect unele activități din cadrul serviciului public de salubrizare, precum și aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor practicate de operatorul public

HOTARAREA 40/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2019

                 BUGET OCTOMBRIE 2019

                 ANEXA 1A

                 ANEXA 1B

 HOTARAREA 41/2019 - Privind aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Bogdand, judeţul Satu Mare

                 REGULAMENT MODIFICAT 

                 ANEXA 1

                 ANEXA 2

                 ANEXA 3

 HOTARAREA 42/2019 - privind determinarea consumului specific de carburanți – lubrifianți, în diferite faze de lucrări în cazul utilajului: tractor SOLIS cu remorcă, accesorizat cu lamă de dezăpezire și sărăriță, aflat în dotarea Primăriei Bogdand

HOTARAREA 43/2019 - privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bogdand

HOTARAREA 44/2019 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, prezentat de către Ocolul Silvic Tăș nad pentru administrarea fondului forestier al comunei Bogdand

HOTARAREA 45/2019 -privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARAREA 46/2019 - privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor consilierilor locali Szilagyi Antal - Attila și Câmpan Dorin

HOTARAREA 47/2019 - Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Bogdand

HOTARAREA 48/2019 - privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020 în comuna Bogdand

HOTARAREA 49/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2019

HOTARAREA 50/2019 -privind aprobarea valorificării masei lemnoase, proprietatea publică a comunei Bogdand administrată de Ocolul Silvic Tășnad

HOTARAREA 51/2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Bogdand pe anul 2019