Proiecte de dezvoltare

 
1. Dezvoltarea sectorului vegetal
Pomicultura

• modernizarea si refacerea potenţialului pomicol al plantaţiilor cu capacitate de rodire;
• amenajarea şi punerea în funcţiune în fiecare bazin pomicol a unui spaţiu de sortare, depozitare şi ambalare fructe în vederea -comercializării în stare proaspată;
• amenajarea şi punerea în funcţiune în fiecare bazin pomicol a unor spaţii pentru industrializarea fructelor (uscare, distilare, conservare, sucuri concentrate), în funcţie de sortimentele cultivate si specificul zonelor.

Viticultura

• infiinţări de plantaţii noi cu viţă de vie din soiuri nobile
• legumicultura: - extinderea suprafeţelor de legume cultivate


2. Dezvoltarea sectorului zootehnic

Refacerea potenţialului de productie a paşunilor si fâneţelor prin:

• regenerări prin însamântare şi supraînsămânţare
• fertilizări cu îngraşăminte chimice
• fertilizări cu îngraşăminte organice
• aplicare amendamente
• lucrări de întreţinere

Creşterea bovinelor

• dezvoltarea fermelor mijlocii (20-50 de capete) autorizate sanitar- veterinar şi dotate conform standardelor UE; 

Creşterea ovinelor

• condiţiile comunei sunt foarte propice exploatării ovinelor pentru lapte, carne şi lână, rasele recomandate sunt: Ţurcana şi Ţigaie, rase care valorifică foarte bine masa verde de pe paşuni şi fânete în toată perioada de păşunat;
• pentru rentabilizarea acestei specii sunt necesare valorificarea produselor obţinute prin forme asociative direct către beneficiarii interni şi externi

Sectorul piscicol

• înfiinţarea a două exploataţii ajungând la o suprafaţă totală de luciu de apă de 1,5 ha;

 Sectorul apicol

• organizarea apicultorilor în vederea producerii de produse apicole (miere, polen, lăptişor, venin, propolis), de calitate uniformă şi superioară care să corespundă cerinţelor de pe piaţa europeană.

 

3. Reducerea deficienţelor infrastructurale din mediul rural prin reabilitarea infrastructuii rutiere

• Pietruire uliţe, amenajări trotuare

• Reabilitarea şi modernizarea a drumurilor comunale care sa asigure creşterea gradului de accesibilitate în aceste zone
• Construirea de poduri
• Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de telecomunicaţii


4. Îmbunătăţirea infrastructurii culturale şi educaţionale

• Consolidarea şi modernizarea şcolilor şi a gradiniţelor rurale,
• Dotarea cu mijloace moderne de învăţământ şi tehnică IT
• Asigurarea finanţării pentru îmbunătăţirea bazei materiale din şcoli
• Construirea unor săli de sport
• Reabilitarea aşezămintelor culturale (cămine culturale, muzee) din comună
• Modernizarea şi dotarea bibliotecilor comunale în scopul îmbunătăţirii vieţii culturale la sate
• Conservarea şi protejarea patrimoniului cultural din cadrul muzeului etnografic "Sipos Laszlo"
• Restaurarea bisericii vechi din lemn « Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril »- Corund, aflat în patrimoniul public al comunei

 

5. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor

• Colectarea selectivă a deşeurilor
• Dotarea cu mijloace adecvate pentru transportul deşeurilor, precum şi punctelor de colectare a deşeurilor cu numărul şi tipurile de recipiente corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

 

6. Conştientizarea populaţiei în ceea ce priveşte rolul ei în cadrul protecţiei mediului
• Desfăşurarea de campanii de împăduriri
• Desfăşurarea de campanii de instruire teoretică şi practică a populaţiei şi agenţilor economici în scopul cunoaşterii Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor şi pentru a face faţă problemelor care apar în perioada de inundaţie;

• Conştientizarea şi implicarea comunităţii în protecţia mediului

• Organizarea de campanii de conştientizare/educare privind protecţia mediului;
• Dotarea cu echipament şi logistică pentru organizarea activităţilor de informare/educare;
• Înfiinţarea unei şcoli de vară pe probleme de mediu pentru educarea grupurilor ţintă;

 

7. Managementul inundaţiilor în zonele cele mai vulnerabile
• Creşterea măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor;
• Întocmirea studiilor de inundabilitate şi cartografierea zonelor inundabile pentru fiecare localitate;
• Realizarea etapizată a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor
• Evaluarea construcţiilor de traversare a cursurilor de apă în scopul asigurării secţiunii de scurgere a viiturii corespunzătoare clasei de importanţă a localităţii;
• Actualizarea documentaţiilor de urbanism în baza studiilor de inundabilitate cu scopul planificării şi gestiunii teritoriului din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor;
• Prevenirea riscurilor în zonele expuse inundaţiilor din comună prin lucrări de decolmatare şi regularizare ale cursurilor de apă
• Informarea cetăţenilor privind măsurile cuprinse în planul de evacuare în caz de dezastre;

• Realizarea unor acţiuni de refacere a malurilor degradate ale cursurilor de apă şi realizarea unor acţiuni locale pentru stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea de parteneriate între autorităţi şi structurile administrative locale

 

8. Crearea unui centru de zi în localitatea Babţa

• îmbunatatirea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele cu nevoi speciale prin înfiinţarea în Babţa a unui centru social multifuncţional modern si performant, cu o capacitate permanenta de 50 de locuri
• reducerea şomajului în rândul persoanelor cu activitate în sectorul social prin crearea de 4 locuri de munca permanente şi 2 locuri de munca cu normă redusă în domeniul asistenţei sociale
• instruirea noilor angajaţi pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite


9. Crearea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie

• Constituirea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie va avea drept scop susţinerea femeilor şi copiilor victime ale violenţei domestice pentru construirea unei vieţi armonioase din punct de vedere social, psihologic si fizic.

Centrul va functiona intr-o locaţie de sine statatoare, şi va oferi servicii pentru victimele agresiunii la domiciliu.

 

10. Modernizare drum comunal DC154 Bogdand-Babţa, jud. Satu Mare

 

11. Reabilitare cămin cultural localitate Bogdand