Economia

Industria. Producţia industrială a comunei este nulă. Din acest motiv s-a propus ca în perspectivă administraţia locală să creeze posibilităţi prin asigurarea de locuri şi spaţii pentru intreprinzători particulari pentru înfiinţarea de unităţi industriale productive.

Agricultura.În general populaţia se ocupă cu agricultura, creşterea animalelor, cultura viţei de vie. Principala activitate economică o reprezintă agricultura, însă cu toate acestea, la ora actuală, datorită lipsei mijloacelor necesare, o mare parte a terenurilor agricole sunt necultivate. La ora actuală suprafeţele agricole sunt lucrate individual în procent de 60%, în parcele mici, sub un ha. ceea ce îngreunează efectuarea lucrărilor mecanizate ducând la diminuarea producţiilor medii la ha. Acest impas se poate depăşi prin privatizarea staţiilor de mecanizare a agriculturii şi formarea unor asociaţii agricole, chiar şi asociaţii familiale. Creşterea producţiilor medii la grâu şi porumb ar fi posibile în cadrul unor exploatări agricole de mărime medie prin aplicarea metodelor agrozootehnice moderne.
Producţia agricolă a zonei este dată, în mare proporţie, de cultura de porumb boabe (anul 2003 - 2136 tone ) şi grâu ( anul 2001 - 815 tone).
Cea mai mare parte a veniturilor populaţiei provine din activitatea agricolă, iar condiţiile precare in care se practică agricultura şi preţurile mici cu care se vând o parte din produsele agricole asigură venituri scăzute.
Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar s-a terminat practic decolectivizarea agriculturii. Patrimoniul fostelor unităţi agricole cooperatiste a fost lichidat, terenurile au intrat în proprietatea particulară a foştilor proprietari.
În sectorul zootehnic, observăm o tendinţă ascendentă a activităţii de creştere a ovinelor (1155 capete în anul 2000 la 2054 în anul 2005) şi porcinelor (750 capete - 2000 la 1770 capete - 2003). O tendinţă descendentă o înregistrăm la activitatea de creştere a bovinelor (1051 capete la 950 capete), iar în ceea ce priveşte creşterea păsărilor, înregistrăm o tendinţă de stagnare a acestei acivităţi (17 000 capete în 2000 şi 17 500 în 2003).
Suprafaţa pădurilor şi terenurilor cu vegetaţie forestieră este de 3369 ha., din care o suprafaţă de 839 este proprietate particulară, iar 2530 ha proprietatea statului aflată în administrarea Regiei Autonome Romsilva.
 
Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea 16 unităţi cu personalitate juridică. Majoritatea desfăşoara activităţi comerciale. Există însă o brutărie, dar şi o societate cu profil agricol care se ocupa cu creşterea bovinelor si cultivarea terenurilor. Au fost semnalate disfuncţionalităţi privind: structura necorespunzătoare a locurilor de muncă faţă de nevoile populaţiei, declinul economic, lipsa oportunităţilor pentru relanasarea economică.
Principalele unităţi economice din comuna Bogdand sunt:

Bogdand:
• S.C. PONGRACZ S.R.L.
• S.C. IN - NATUR S.R.L.
• AF NAGY IULIANA
• S.C. FLANDRIA S.R.L. - care are subunităţi la Babţa şi Ser

Babţa:
• AF LODINA VASILE
• S.C. STRIGA S.R.L.
• S.C. GAMIR IMPEX S.R.L.

Corund:
• AF MUREŞAN
• S.C. ANDREEA S.R.L.
• CONSUM COOP SUPUR
• PF SABOU AUGUSTIN FLORIN

Ser:
• S.C. KIS TOMI TRANS S.R.L.
• AF CIOMORCAN NICOLAE
• AF KIS FRANCISC ANDREI
• AF KIS-K. PARASCHIVA
♦ S.C. FAMILY P&M S.R.L.